علی عرب

درباره من

دکتر علی عرب
image

دانشیار گروه آموزشی شیمی فیزیک @ دانشکده شیمی

علی عرب، استادیار شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ایمیل: a.arab@semnan.ac.ir, aliarab.su@gmail.com، تحصیلات: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شیراز، 1383، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1385، دکتری شیمی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1389، زمینه های تحقیقاتی: الکتروشیمی، شیمی محاسباتی...

محقق گوگل

(1400/7/28)

استنادات

419

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

23

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

291

مقالات

32

h-index

11

مؤلفین همکار

53

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1389

دکتری

صنعتی شریف

شیمی فیزیک

1383-1385

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

شیمی فیزیک

1379-1383

کارشناسی

شیراز

شیمی محض

تجارب

از شهریور 1399

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

از شهریور 98

مدیر گروه شیمی فیزیک

دانشگاه سمنان

از سال 1390 تاکنون

استادیار شیمی فیزیک

دانشگاه سمنان

1394-1396

مسئول پژوهش دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

الکتروشیمی، فرایندهای الکترودی در پیل های سوختی، الکتروشیمی خوردگی

شیمی محاسباتی، محاسبات کوانتومی، روشهای DFT

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2021)
9511324002, ^علی عرب*, ^احمد باقری
Experimentally Designed Natural Light Induced Photocatalytic Performance of Nanostructured Eu2Ce2O7 Synthesized by a Facile Solid State Method in Removal of Environmental Pollutant Malachite Green (MG)
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES(2021)
9411325002, ^مهدی بهزاد*, شاهین خادمی نیا (مشاور), ^علی عرب
DFT study of the interaction between carbon monoxide and Rh-Cu bimetallic nanoclusters
Materials Today Communications(2021)
^علی عرب*
DFT study of Ni-doped graphene nanosheet as a drug carrier for multiple sclerosis drugs
Computational and Theoretical Chemistry(2021)
9411328005, ^علی عرب*, حیدر رئیسی
Systematic investigation of structure and optoelectronic properties of Gen (n = 3–20), MGe9 (M = Ga, Si, Sn, As) and GaxGe(10x) (x = 1–10) Clusters: Computational approach
POLYHEDRON(2021)
ذبیح الله مهدوی فر*, 9211324001, ^احمد باقری, ^علی عرب
Improved formic acid oxidation using electrodeposited Pd–Cd electrocatalysts in sulfuric acid solution
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2021)
9611328005, ^علی عرب*
DFT computational study towards investigating Cladribine anticancer drug adsorption on the graphene and functionalized graphene
STRUCTURAL CHEMISTRY(2020)
9411328005, ^علی عرب*, حیدر رئیسی
Enhanced Electrocatalytic Activity of Low Ni Content Nano Structured NiPd Electrocatalysts Prepared by Electrodeposition Method for Borohydride Oxidation
Journal of Electrochemical Science and Technology(2020)
9311328004, ^علی عرب*, ^علیرضا اصغری
Adsorption of Ampyra anticancer drug on the graphene and functionalized graphene as template materials with high efficient carrier
ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY(2020)
9411328005, ^علی عرب*, حیدر رئیسی
Electrodeposited Pd, PdCd, and PdBi nanostructures: Preparation, characterization, corrosion behavior, and their electrocatalytic activities for formic acid oxidation
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY(2020)
9611328005, ^علی عرب*
Interaction and micellar behavior of aqueous mixtures of surface active ionic liquid and cationic surfactant: experimental and theoretical studies
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9411324008, ^احمد باقری*, ^علی عرب
Electrodeposition of prussian blue films: study of deposition time effect on electrochemical properties
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^نفیسه معماریان, ^علی عرب
The formate and redox mechanisms of water-gas shift reaction on the surface of Ag: A nanocluster model based on DFT study
IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS(2019)
9218515003, ^علی عرب*, ^مصطفی فضلی
Surfactant-Assisted Electrodeposition of Nickel Nanostructures and Their Electrocatalytic Activities Toward Oxidation of Sodium Borohydride, Ethanol, and Methanol
CHEMISTRYSELECT(2019)
9311328004, ^علی عرب*, ^علیرضا اصغری
The physical and electrochromic properties of Prussian Blue thin films electrodeposited on ITO electrodes
ELECTROCHIMICA ACTA(2019)
9311340001, ^نفیسه معماریان, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^علی عرب, M.M. Silva*
New copper(II) and vanadium(IV) complexes based on allylamine-derived Schiff base ligand; synthesis, crystal structure, electrochemical properties and DFT calculations
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2019)
9228557001, ^مهدی صالحی*, AhmadAmiri, ^علی عرب
On the morphology and corrosion behavior of Ni nanostructures electrodeposited in the presence of different surfactants
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
9311328004, ^علی عرب*, ^علیرضا اصغری
بررسی جذب نیتروژن مونو اکسید روی نانو کلاسترهای Rh-Cu نشانده شده بر بستر نانو صفحه گرافن با استفاده از نظریه تابعی دانسیته
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2019)
9311324003, ^علی عرب*
Synthesis, crystal structure, electrochemical properties and DFT calculations of three new Zn(II), Ni(II) and Co(III) complexes based on 5-bromo-2-((allylimino)methyl)phenol Schiff-based ligand
INORGANICA CHIMICA ACTA(2018)
9228557001, ^مهدی صالحی*, ^علی عرب, احمد امیری
مطالعه خواص ساختاری و الکترونی نانو کلاسترهای نقره(Ag2-Ag10) و بررسی بر هم کنش آن ها با کربن مونو اکسید به روش نظریه تابعی دانسیته
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9218515003, ^علی عرب*, ^مصطفی فضلی
Theoretical study of OH adsorption on PdxCu3-x(x= 0-3) nano clusters
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)(2017)
^علی عرب*, فریدون گبل
Crystal structures, DFT calculations, and Hirshfeld surface analyses of two new copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9111325002, ^مهدی بهزاد*, ^عاتکه سادات ترحمی, ^علی عرب
Theoretical study of water-gas shift reaction on the silver nanocluster
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2017)
^علی عرب*, 9218515003, ^مصطفی فضلی
DFT studies and antioxidant activity of Schiff base metal complexes of 2-aminopyridine. Crystal structures of cobalt(II) and zinc(II) complexes
INORGANICA CHIMICA ACTA(2017)
9211325001, ^مهدی صالحی*, Maciej Kubicki, ^علی عرب, علی خالقیان
DFT study of nitrogen monoxide adsorption and dissociation on Rh-Cu nano clusters
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
^علی عرب*, مسعود نهالی, فریدون گبل
Theoretical study of geometry, stability and properties of Al and AlSi nano clusters
Journal of Nanostructure in Chemistry(2016)
^علی عرب*, 9111324003
Synthesis, structure, and catalytic properties of copper, palladium and cobalt complexes containing an N,O-type bidentate thiazoline ligand
INORGANICA CHIMICA ACTA(2015)
مجتبی امینی, ارشد بایرامی, محمد نظری مرعشی, ^علی عرب, ,
Catalytic behavior of an iron(III) complex containing an N,O-type bidentate oxazoline ligand for selective oxidation of sulfides
TRANSITION METAL CHEMISTRY(2015)
مجتبی امینی, مصطفی خاکسار, ^علی عرب, رضا معصومی جهان دیزی, مجتبی باقرزاده, داور . م .بقاعی, ,
Comparative hydrogen adsorption on the pure Al and mixed Al–Si nano clusters: A first principle DFT study
Computational and Theoretical Chemistry(2015)
^علی عرب
مطالعه نظری جذب اکسیژن روی نانوکلاسترهای خالص و ترکیبی Rh و Cu
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^علی عرب, فریدون گبل
A novel iron complex containing an N,O-type bidentate oxazoline ligand: Synthesis, X-ray studies, DFT calculations and catalytic activity
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY(2014)
مجتبی امینی, ^علی عرب, پرویز گوهری درخشنده , مجتبی باقرزاده, ARKADY ELLERN, L.KEITH WOO
Synthesis, X-ray structure, DFT studies, and catalytic activity of a vanadium(V) complex containing a tridentate Schiff base
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2013)
مجتبی امینی, ^علی عرب, روح اله سلیمان , ARKADY ELLERN, L.KEITH WOO
Electronic and structural properties of neutral, anionic, and cationic RhxCu4-x(x= 0-4) small clusters: a DFT study
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE(2013)
^علی عرب, فریدون گبل, نگار نهالی, مسعود نهالی
On the catalytic behavior of copper toward oxygen reduction reaction in alkaline solution
(2013)
^علی عرب, فریدون گبل
Corrosion resistance of Ni—Cu—P with the addition of nano SiC particles
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9612329014, ^احمد باقری*, سهیلا فرجی, ^علی عرب
Electro-oxidation of ethanol on the nanostructured bimetallic NiPd electrocatalysts in alkaline solution
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9311328004, ^علی عرب*, ^علیرضا اصغری
The corrosion behaviour of electrodeposited Pd, Pd-Cd, and Pd-Bi samples in sulphuric acid solution: An electrochemical study
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611328005, ^علی عرب*
The Effect of TiO2 Nanoparticles on the Corrosion Properties of Electroless Ni-Cu -P Composite Coatings
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611329012, ^احمد باقری*, سهیلا فرجی, ^علی عرب
The inhibition effect of CTAB surfactant on the corrosion of mild steel in 3.5% NaCl solution
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611324008, ^علی عرب*
حذف رنگزای راکتیو نارنجی 7 با استفاده از نانو کامپوزیت ZnO-CuO
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9611329001, ^فریده نبی زاده چیانه*, ^علی عرب
Density functional calculations on the adsorption of Ampyra drug on graphene nanosheet
بیستمین کنگره شیمی ایران(2018-07-17)
9411328005, ^علی عرب*, حیدر رئیسی
Molecular structure and electronic properties of adsorbed Ampyra drug on the functionalized graphene nanosheet: A DFT study
بیستمین کنگره شیمی ایران(2018-07-17)
9411328005, ^علی عرب*, حیدر رئیسی
PROTECTION OF COPPER, BRASS AND STEEL IN GLYCOLIC SOLUTION USING DIFFERENT INHIBITORS
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9312324003, ^علی عرب*
EFFECT OF SURFACTANT AND ELECTRODEPOSITION METHOD ON THE STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF NICKEL ELECTRODEPOSITS
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9311328004, ^علی عرب*
Investigation of electronic structure and geometry of silver nano clusters using density functional theory
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی عرب
DFT study of structure and stability of Cun(n=1-10) nano clusters
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی عرب
On the geometries and electronic properties of (TiO2)n (n=1-5) nano-clusters: A DFT study
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی عرب
Theoretical study of reactivity of each atom in (TiO2)n (n=1-5) nano-clusters on the basis of local hardness
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی عرب
Electronic Structure and Properties of Al Nano-Clusters as a Function of Size: A DFT Study
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^علی عرب
Effect of copper oxide formation on the kinetics and mechanism of oxygen reduction reaction on copper
پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2012-09-03)
^علی عرب, فریدون گبل
Effect of Cu insertion on the structure and electronic properties of small Rh clusters: A DFT study
پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2012-09-03)
^علی عرب, فریدون گبل, مسعود نهالی
مطالعه نظري جذب هيدروژن روي نانو كلاسترهاي Al و AlSi
حبيب زاده ماشاتوكي محدثه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ضد خوردگي مشتقات بنزوتري آزول و بنزو تيازول براي فلزات مس، آلومينيوم، برنج، استيل، چدن و حلب در ضديخ هاي گلايكولي
ذوالفقاري نيوشا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري جذب و تفكيك نيتروژن مونو اكسيد روي نانوكلاسترهاي Rh-Cu نشانده شده بر بستر نانو صفحه هاي گرافني
قاسمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيب الكتروشيميايي و مطالعه ي خوردگي نانوساختارهاي نيكل در محلول اسيدي
كريمي متعلق محلگي محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري خواص ساختاري، الكتروني و نوري كلاسترهاي خالص Gen(n=3-20) و نقص دار فلزي ژرمانيوم MxGe(n-x)(M=Ga)
افشاري مينا(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري سينتيك واكنش گاز –آب روي نانوكلاسترهاي نقره نشانده شده بر بستر نانو صفحه هاي گرافني
شرفي داريوش(تاریخ دفاع: 1396/07/30) ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري نانوكلاسترهاي آلومينا و برهمكنش آنها با كاتيون فلزي Zn+2
نصيري سيده مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو مواد Ln2Ce2O7 (Ln= Dy,Eu,Nd,Yb) با ساختار فلوئوريت نقص دار و بررسي كاربرد فوتو كاتاليزوري تركيب Eu2Ce2O7 در تخريب رنگ مالاشيت گرين
دولتعلي زاده مينا(تاریخ دفاع: 1396/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش بين مايع يوني و ماده فعال سطحي n- آلكيل تري متيل آمونيوم برميد در فاز مايسلي
فرجي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الكترواكسيداسيون سديم بوروهيدريد و الكل ها روي الكتروكاتاليست هاي نانوساختار نيكل و آلياژهاي آن براي كاربرد در پيل هاي سوختي
ذوالفقاري مهديه(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
" سنتز، شناسايي، بررسي ويژگي هاي طيفي، الكتروشيميايي، بلورنگاري و محاسبات DFT كمپلكسهاي بازشيف يون هاي عناصر واسطه VO(IV)، Co(III) ، Ni(II)، Cu(II)و Zn(II) سنتز شده از ليگاندهاي دودندانه مشتق از آليل آمين "
بهنام ديلمي ارمغان(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانو ساختار پروسين بلو و الكتروليت هاي جامد پليمر طبيعي بر پايه جلان به منظور استفاده در قطعات الكتروكروميك
بيضي اصفهاني وحيده(تاریخ دفاع: 1398/06/04) ، مقطع : دكتري
بررسي تئوري خواص ساختاري و الكتروني تعدادي از مايعات يوني از خانواده ي آمونيوم
همتيان عاليه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري خواص ساختاري و الكتروني تعدادي از مايعات يوني از خانواده ي آمونيوم
همتيان عاليه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكرد سورفكتانت ها به عنوان بازدارنده هاي خوردگي نيكل در محلول قليايي و اسيدي
رجبي مژگان(تاریخ دفاع: 1398/01/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر بازدارندگي سورفكتانت ها در خوردگي فولاد با كمك روش هاي الكتروشيميايي در محلول سديم كلرايد
سرگلزائي بهمن(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب سطحي كربن مونو اكسيد روي نانو صفحات گرافن اصلاح شده با فلزات واسطه با استفاده از محاسبات كوانتومي
آب نيكي ناصر(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و شناسايي الكترودهاي Ti/nano ZnO و Ti/nano ZnO- CuO و كاربرد آنها در تخريب الكتروشيميايي رنگزاي راكتيو نارنجي 7
اكبري نسترن(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص پوشش الكترولس كامپوزيتي Ni —Cu —P با نانو ذرات سراميكي SiC
مزيناني آتنا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانوذرات TiO2 بر روي مقاومت به خوردگي پوشش الكترولس كامپوزيتي نيكل ـ فسفر ـ‌ مس
فولادي وندا قاسم(تاریخ دفاع: 1398/08/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه الكتروشيميايي اثر بازدارندگي سورفكتانت هاي CTAB و NLS روي خوردگي فولاد در محلول هيدروكلريك اسيد
جمالي گشتي محمدامين(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه پوشش هاي نانوكامپوزيتي نيكل-كبالت-فسفر در حضور نانو ذرات سيليكون كاربيد به روش الكترولس روي فولاد نرم و بررسي رفتارهاي خوردگي و سختي آنها
كيقبادي الهه(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص سطحي و برهمكنش هاي بين مولكولي در مخلوط هاي دو جزيي آب-آلكانول آمين در دماهاي مختلف با استفاده از داده¬هاي كشش سطحي و نظريه تابعي چگالي
ميرزااقازاده خراساني سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص سطحي و برهمكنش هاي بين مولكولي در مخلوط هاي دو جزيي آب-آلكانول آمين در دماهاي مختلف با استفاده از داده¬هاي كشش سطحي و نظريه تابعي چگالي
ميرزااقازاده خراساني سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
خوردگی پیشرفته   (400 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : فیزیک - کاربردی
شیمی فیزیک 2   (690 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی کاربردی
خوردگی فلزات   (326 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی کاربردی
ترمودینامیک آماری   (564 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی فیزیک
شیمی محاسباتی   (286 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی فیزیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
a.arab@semnan.ac.ir
(+98)2331532828

فرم تماس